m1 s1m2 s1m3 s1m4 s1m5 s1

 

โครงการครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 logo80 s

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญดังกล่าวในหลากหลายด้าน ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย
1.ด้านวิชาการ
2.ด้านบริการสังคม
3.ด้านกีฬาและนันทนาการ
4.ด้านศาสนสัมพันธ์
5.ด้านการแสดงและศิลปวัฒนธรรม
6.ด้านการจัดประกวด
7.การจัดทำของที่ระลึก

โดยการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสะท้อนเกียรติภูมิ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนและสังคมไทยมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 8 ทศวรรษ
ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการอภิวัฒน์สังคมไทย ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และ สังคม

คำขวัญ ในโอกาส ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา