1

               ในโอกาส ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการ ครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ชุด ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทยครั้งที่ ๔เรื่อง

             “การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?”

               ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

               โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

250457

ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

  

 

  

2

              ในโอกาส ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการ ครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ชุด ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทยครั้งที่ ๔

เรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย : ทำไม และอย่างไร

ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

               โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 230457

 

ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

3

          ในโอกาส “ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ครั้งที่ 2

รื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจ กู้ไทยพ้นวิกฤต”

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00- 12.00 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

          โดยมีวิทยากร    ได้แก่     ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และผศ.ดร.ธนวรรธน์        พลวิชัย  ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ดำเนินรายการโดย ดร.พิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทร  จำกัด (มหาชน)

 

          

          

 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

  

 

  

4

          ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการชุด “8 ทศวรรษอภิวัฒน์สังคมไทยครั้งที่ 5

 

 

เรื่อง วิกฤตสิ่งแวดล้อมไทย...ถึงเวลาปฏิรูป

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 .

ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

 

          โดยมีวิทยากรได้แก่ท่านผู้หญิงดร. สุธาวัลย์เสถียรไทยประธานมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์ดร. เปี่ยมศักดิ์เมนะเศวตประธานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) คุณวิเชียรจุ่งรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคุณบรรจงนะแสนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทยดำเนินรายการโดยรองศาสตาจารย์โรจน์  คุณเอนกผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          

          

 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

5

               ในโอกาส ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทยครั้งที่ 8

 

 

เรื่อง วิกฤตการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 .

ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

               โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ดร. มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และกรรมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้องกันเอดส์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกว. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          

          

ดูรูปเพิ่่มเติม คลิกที่นี่ 

 

 

 

6